Fotografia przyrodnicza

Fotografia architektury

Fotografia krajobrazowa

Regulamin warsztatów

§ 1. Ogólne warunki uczestnictwa.
1. Głównym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie zgłoszenia udziału w nich za pośrednictwem formularza na stronie internetowej
2. Uczestnikiem warsztatów może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.  Uczestnicy w wielu 13-18 lat mogą brać udział w warsztatach wyłącznie z udziałem rodzica lub opiekuna prawnego
3. W celu wzięcia udziału w warsztatach należy poprzez stronę www.kreatywne-foto-warsztaty.pl przesłać swoje dane do Organizatora, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.


§ 2. Płatności i koszty  
1. Istnieją 2 możliwości płatności za udział warsztatach
a. za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Organizatora
b. za pomocą rachunku PayPal
c. płatność gotówką na miejscu – tylko w przypadku warsztatów 4 -godzinnych
2. Dane do przelewu zostaną przesłane po rejestracji Uczestnika. Płatność pełnej kwoty świadczy o tym, że akceptujesz postanowienia Regulaminu.
3. Płatności za poszczególne moduły warsztatów:


a. Warsztaty 1 – dniowe
W przypadku warsztatów jednodniowych rezerwacja ostateczna możliwa jest maksymalnie na 3 dni przed warsztatami. Dla warsztatów 1-dniowych nie wprowadzono opcji zaliczki. Również maksymalnie na  3 dni przed rozpoczęciem warsztatów możliwa jest rezygnacja z nich i zwrot pieniędzy. W przypadku okresu krótszego niż 3 dni zwrot nie jest możliwy. W ramach rekompensaty możliwy jest udział w innych 1-dniowych warsztatach prowadzonych przez Organizatora lub w tych samych warsztatach w innym terminie. Pieniądze po przekroczeniu terminu 3 dni mogą być refundowane również w sytuacji, gdy na miejsce osoby, która nie mogła wziąć udziału w szkoleniu zarejestruje się nowy Uczestnik i wpłaci całość wymaganej kwoty.


b. Warsztaty 3 - dniowe i dłuższe
W przypadku warsztatów 3 - dniowych wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości warsztatów w okresie do 20 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Płatność całościowa jest wymagana w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku dokonania rejestracji w okresie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem warsztatów konieczna jest pełna płatność. W terminie do 10 dni przed warsztatami możliwa jest rezygnacja z warsztatów i uzyskanie zwrotu wpłaconych pieniędzy (zadatku lub pełnej płatności). W okresie poniżej 10 dni nie jest możliwa refundacja wpłaconych pieniędzy za wyjątkiem sytuacji z §.3 (zwrot kosztów).


2. Możliwe jest zapisanie się na warsztaty w okresie krótszym niż 10 dni w zależności od warsztatów po kontakcie z Organizatorem, jeśli będą wolne miejsca. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego po uprzednim kontakcie e-mailowym lub telefonicznym. Nie będzie wówczas możliwa refundacja płatności w razie brak możliwości udziału w warsztatach, za wyjątkiem rejestracji nowego Uczestnika i wpłaty przez niego całości wymaganej kwoty.  
3. W przypadku braku miejsc na warsztatach osoby zainteresowane mogą zapisać się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca zostaną o tym natychmiastowo poinformowane.
4. Organizator może odmówić przyjęcia płatności w sytuacjach, gdy:
- osoba nie spełnia wymogów podanych w regulaminie
- jest niepełnoletnia, a na żądanie organizatora nie przedstawi zgody rodzica lub opiekuna prawnego z ich podpisem i kontaktem do niego
5. Koszty wszystkich warsztatów znajdujących się na stronie organizatora obejmują:
- opiekę organizatora i przewodnika
- lokalny transport
- noclegi
- wyżywienie w podstawowym zakresie (śniadanie, obiad, kolacja) dla warsztatów 3- dniowych i dłuższych
6. Koszty wszystkich warsztatów znajdujących się na stronie organizatora  nie obejmują:
- ubezpieczenia
- przelotu i dojazdu bezpośrednio do miejsca warsztatów
- dodatkowego wyżywienia poza zakresem wymienionym w szczegółowym Programie każdego z warsztatów
- drinków i napojów alkoholowych
7. Warsztaty organizowane są zgodnie z planem przedstawianym i aktualizowanym na stronie www.kreatywne-foto-warsztaty.pl
8. Informacje o minimalnej liczbie uczestników znajdują się przy opisie poszczególnych z warsztatów. Liczba maksymalna nie powinna przekraczać 10 osób w grupie.
9. Jeśli w okresie do 5 dni przez rozpoczęciem warsztatów nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników, Organizator ma prawo odwołania warsztatów. Uczestnicy zostaną o tym natychmiastowo poinformowani pocztą elektroniczną, a ich wpłaty zwrócone na konto w przeciągu 5 dni od wysłania informacji o odwołaniu warsztatów.


§3.Rezygnacja z warsztatów i refundacja kosztów
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 7 od momentu wpłaty zaliczki, która jest równoznaczna z zawarciem umowy z Organizatorem
2. Rezygnacja musi przybrać formę pisemnej deklaracji przesłanej do Organizatora jako załącznik z podpisem.
3. Organizator zwraca Klientowi pieniądze w przeciągu 5 dni od dnia przesłania rezygnacji

4. Pieniądze po przekroczeniu terminu 10 dni przed warsztatami mogą być refundowane również w sytuacji, gdy na miejsce osoby, która nie mogła wziąć udziału w szkoleniu zarejestruje się nowy Uczestnik i wpłaci całość wymaganej kwoty (dla warsztatów 3-dniowych i dłuższych).
5. Refundacja po tym terminie możliwa jest jedynie w przypadku wykupienia ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa. Dzięki niemu można odzyskać wpłacone pieniądze nawet po terminie ostatecznej możliwości wycofania pieniędzy. Ubezpieczenie tego typu można już znaleźć obecnie w większości krajów europejskich. Wykupienie tego typu ubezpieczenia leży wyłącznie w gestii Uczestnika.


§4. Ubezpieczenie
1. Zapewniamy podstawowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla warsztatów 3- dniowych, które odbywają się w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech. W przypadku hospitalizacji ubezpieczenie te pokrywa podstawowe zabiegi medyczne, nie obejmuje jednak pełnego zakresu świadczeń medycznych. Jeśli jesteś obywatelem UE, i korzystasz z pakietu ubezpieczeń w twoim kraju, powinien on obejmować pełną refundację świadczeń w tych państwach. Dowiedz się od swojego ubezpieczyciela, czy w twoim kraju wymagane jest uzyskanie odpowiednich dokumentów przed wyjazdem, które pozwolą ci na bezpłatne i bezproblemowe korzystanie z pełnego pakietu usług w razie konieczności. W przypadku Polaków wystarczające jest ubezpieczenie w ramach umowy o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W przypadku warsztatów 1-dniowych organizator nie zapewnia ubezpieczenia.

§5. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator jest odpowiedzialny za nienależyte wykonanie umowy, chyba że przyczyną jego niedopełnienia jest po stronie klienta, nie wywiązaniem się  z usług innych osób niewymienionych w umowie oraz siłą wyższą (przypadki losowe, awarie, itp.)
2.  W ramach rekompensaty za świadczoną usługę Organizator wykona usługę zastępczą, której jakość będzie równa usłudze pierwotnej.


§6. Dane osobowe – gromadzenie, ochrona, przetwarzanie
1. Administratorem danych osobowych, które zbierane są w celu przeprowadzenia warsztatów jest firma Milvus Szymon Wójcik
2. Dane zbierane są w celu realizacji warsztatów, w celach statystycznych i archiwalnych
3. Strona korzysta również z plików cookies


§7. Prawa autorskie do zdjęć i dysponowanie wizerunkiem
1. Uczestnicy posiadają autorskie i materialne prawa majątkowe do wykonanych przez siebie fotografii w trakcie warsztatów
2. Jeśli na zdjęciach znajdują się osoby trzecie pewne publikowanie zdjęć może wymagać od nich zgody na publikację
3. Uczestnik poprzez rezerwację udziału w warsztatach wyraża również swoją zgodę na publikację zdjęć swoje osoby wykonanej podczas warsztatów


§8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy dostępny jest dokumentem obowiązującym do odwołania
2. Zmiany w regulaminie jeśli nastąpią, będą wykonywane przed kolejną serią warsztatów
3. Jeśli zmiany w regulaminie będą miały miejsce w trakcie zapisów na warsztaty, a Uczestnicy już będą na wybrane z nich zapisani, zostaną o tym poinformowani. Mogą oni nie wyrazić zgody na zmianę i zrezygnować ze świadczenia usługi. Wszelkie wpłaty będą wówczas refundowane przez Organizatora na zasadach przedstawionych w niniejszym regulaminie

 

Do góry ^
Copyright © 2021 kreatywne-foto-warsztaty.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Intellect.pl